8 listopada, 2022

Anonimowe głosowanie nad dokumentami finansowymi i uchwałami (BlockChain/Cyfrowy Notariusz)

Platforma BFT to niespotykane na rynku narzędzie umożliwiające inicjowanie i przeprowadzanie głosowań z zachowaniem anonimowości i wiarygodności. Umożliwia przeprowadzanie głosowań w sieci (stacjonarnie lub zdalnie).                                          

Proces głosowania jest inicjowany przez administratora. Przygotowuje on dokumenty (np. ustawy, rozporządzenia, uchwały itp.), które mają być przedmiotem głosowania. Każda z osób biorących udział w procesie głosowania ma dostęp do treści dokumentów nad którymi ma się ten proces odbyć (np. w formacie pdf).         

Administrator konfiguruje cały proces na platformie, inicjuje głosowanie nad konkretnym dokumentem – zaznacza właściwych sygnatariuszy procesu, ustala poziom dostępu do pliku (np. publiczny), wybiera rodzaj głosowania oraz sieć Blockchain. Może również wybrać opcję „osobne konta Blockchain dla każdego tokenu” – przy zaznaczeniu tej opcji zachowana jest pełna anonimowość głosujących. Po skonfigurowaniu procesu głosowania, administrator przekazuje uczestnikom głosowania tokeny NFT. Każdy z głosujących otrzymuje taką ilość tokenów, jaka odpowiada ilości przysługujących mu głosów.          

Administrator w każdej chwili ma dostęp do szczegółów procesu głosowania. Może m.in. uzupełnić dane o kontach Blockchain, wygenerować i zasilić brakujące konta taką ilością funduszy, aby móc skutecznie przeprowadzić proces głosowania. W przypadku gdy któraś     z głosujących osób nie posiada dodanych dwóch kont Blockchain (przy zachowaniu anonimowości), posiada np. tylko jedno, to w takim przypadku zostanie wygenerowane, stworzone nowe konto i zasilone odpowiednią ilością funduszy, by móc oddać głos. Jeżeli po przeprowadzeniu procesu jednego głosowania chcemy przejść do kolejnego głosowania i administrator zainicjuje ten proces – nie ma potrzeby tworzenia nowych kont oraz zasilania ich kolejnymi funduszami, jeżeli zostały na nich fundusze z poprzedniego głosowania, a są wystarczające do przeprowadzenia kolejnego.                                                                                                            

Kiedy konta zostaną zasilone odpowiednią ilością funduszy, tak aby móc skutecznie przeprowadzić głosowanie, dane o kontach Blockchain zostaną uzupełnione, możemy za pomocą dwóch sposobów wygenerować tokeny NFT.  Pierwszy sposób –  za pomocą danych w serwisie BFT (konta które posiada odpowiednie fundusze), drugi sposób – za pomocą platformy MetaMask.                                                                                                                                 

Kiedy transakcja zostanie potwierdzona i tokeny NFT zostaną wygenerowane, na kontach głosujących pojawiają się informacje dotyczące szczegółów głosowania, tj. m.in. przedmiotu głosowania, ilości dostępnych tokenów (głosów). Każdy z głosujących oddaje swoje głosy zgodnie ze swoją wolą – dokonuje transferu tokenów.                                   

                                

Administrator na swoim koncie otrzymuje informacje dotyczące procesu głosowania, tj. ile głosów zostało oddanych w tym procesie, ile głosów było „za” a ile „przeciw”. Ma dostęp do linku do serwisu, gdzie znajdują się wszystkie informacje dotyczące przedmiotowego procesu, transakcji w sieci Blockchain tj. m.in. adresu smart kontraktu w oparciu o który odbyła się transakcja, wygenerowane zostały tokeny NFT, numerów, identyfikatorów tokenów,                                                                                                                                

Platforma umożliwia sprawdzenie szczegółów procesu tj. m.in. opis tokenu, potwierdzenie zachowania anonimowości procesu, potwierdzenie że każdy token (głos) został wysłany na osobne konto sieci Blockchain. Otrzymujemy informację o numerze konta na które zostały wysłane głosy „za” oraz informację o numerze konta na które zostały wysłane głosy „przeciw”.                                                                                                                                       

Po przeprowadzeniu głosowania głosujący mogą pobrać dokumenty, które były przedmiotem głosowania, a administrator może zainicjować kolejny proces głosowania, nad kolejnym dokumentem