8 listopada, 2022

Raporty finansowe

XBRL (ang. Extensible Business Reporting Language)jest to rozszerzalny język sprawozdawczości finansowej. Został stworzony w celu ujednolicenia i uproszczenia języka sprawozdawczości finansowej, do wymiany informacji, danych finansowych i biznesowych. Przyśpiesza raportowanie oraz analizę tych informacji.                                                    

 Zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej począwszy od dnia 01.01.2020 r. jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych na terytorium Unii Europejskiej mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania „ESEF” (ang. European Single Electronic Format).  Wszystkie skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe mają być sporządzane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF, ang. IFRS) i znakowane/tagowane przy użyciu języka znaczników XBRL.       

XBRL jest oparty na języku XML, dzięki czemu nie jest związany z żadną platformą sprzętową czy programową.   XBRL to technologia znakowania (tagowania) informacji, która umożliwia ich identyfikację i opis w ramach sprawozdania finansowego danej jednostki. Znaczniki (tags) XBRL są zamieszczone w dokumencie XHTML, czyli w formacie jaki mają skonsolidowane sprawozdania finansowe, a który jest możliwy do odczytania przez każdą przeglądarkę nternetową

Podstawową cechą języka XBRL jest jednoznaczna identyfikacja semantyki elementów sprawozdania, poprzez odniesienie każdego z nich do pewnego słownika, zwanego taksonomią XBRL (ang. XBRL Taxonomy). Taksonomia tworzy zestaw informacji które określają i klasyfikują pojęcia występujące w sprawozdaniach finansowych. Umożliwia również hierarchizowanie struktur, a także ich wzajemne zależności. Stanowi rodzaj słownika umożliwiającego przypisanie wybranej pozycji, kwocie w sprawozdaniu finansowym „znaczenia” w postaci wartości opisywanej w standardach rachunkowości (MSSF), niezależnie od tego, jaką nazwę twórca sprawozdania, stosuje w odniesieniu do danej pozycji w swoim sprawozdaniu. Każdy element, każda liczba sprawozdania finansowego jest powiązana z tym słownikiem, taksonomią XBRL – ma przypisane atrybuty takie jak m.in. waluta, poziom zaokrągleń czy okres którego dotyczy. 

Taksonomia jest zatem zbiorem wiedzy na temat zestawu wskaźników ekonomicznych jakie powinny być uwzględnione w sprawozdaniach finansowych. Oprócz definicji parametrów, specyfikacja opisuje reguły ich walidacji oraz zasady prezentacji na oficjalnych zestawieniach. 

Każde ze sprawozdań posiada ujednoliconą strukturę zawierającą informacje o wskaźnikach ekonomicznych takich jak m.in. przychody, EBITA, wskaźniki związane z płynnością firmy.

Dokument zawierający informacje finansowe nosi nazwę instancji XBRL (ang. XBRL Instance). Jest to dokument elektroniczny. Sprawozdanie finansowe zawarte w tym dokumencie może mieć dowolną treść, strukturę i kolejność, ponieważ wszelka kategoria finansowa (financial facts) dzięki oznaczeniu za pomocą identyfikatorów (tags) posiada jednoznacznie i klarownie zdefiniowane i oznaczone cechy np. kwota, data, waluta.

Inline XBRL (iXBRL) jest to specjalna wersja standardu XBRL, która łączy w sobie zalety języka HTML i XBRL. Sam standard XBRL to kod, który bez zastosowania odpowiedniego oprogramowania nie jest czytelny, natomiast dzięki temu połączeniu sprawozdania mogą być odczytywane za pomocą przeglądarek internetowych. Inline XBRL stosowany jest na całym świecie, również przez kraje Unii Europejskiej, w tym Polskę.                                    

 Jednym z ciekawszych rozwiązań, które wspiera firmy w realizacji sprawozdawczości finansowej, jest rozwiązanie spółki BFT24.COM.                                                                         

Platforma BFT pozwala na tworzenie raportów finansowych dających kompleksową informację na temat spółek, w tym szczegółowe informacje na temat opublikowanych raportów z rynku amerykańskiego (ponad 20 tys. unikalnych wskaźników per raport). Rozwiązanie pozwala na importowanie danych, raportów XBRL (ESEF) do serwisu BFT24, gdzie informacje przedstawione są w sposób czytelny w formie tabeli lub „drzewa”.                                                          

Innowacyjność platformy BFT polega nie tylko na wdrożeniu nowej sprawozdawczości ESEF, ale wprowadzeniu unikalnych mechanizmów związanych z weryfikacją danych i analizy opartych o globalny zbiór sprawozdań. Platforma BFT w odróżnieniu od istniejących rozwiązań dokonuje weryfikacji i poprawności dokumentu biorąc pod uwagę inne raporty złożone przez firmy z tego samego sektora (makro). Utworzone wskaźniki oparte o szeroko rozumiany algorytmy Machine Learning (ML), umożliwiają wskazanie obszaru charakteryzującego się dużym prawdopodobieństwem błędu. Moduł ML jest zintegrowany z platformą. Dzięki takiemu zabiegowi użytkownicy systemu dostają potężne narzędzie analityczne. Mają możliwość budowania modeli statystycznych bezpośrednio na danych, bez potrzeby ich ekstrakcji. Otrzymują platformę, dzięki której mogą również tworzyć własne unikalne wskaźniki.