8 listopada, 2022

Sprawozdawczość ESEF

ESEF czyli Jednolity Europejski Format Raportowania (ang. European Single Electronic Format) to nowy wymóg dotyczący formy, w jakiej są tworzone roczne sprawozdania finansowe spółek notowanych na rynkach regulowanych Unii Europejskiej. Wymóg dotyczy wszystkich podmiotów, emitentów z Unii Europejskiej, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium UE. W Polsce to spółki rynku głównego Giełdy Papierów Wartościowych.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. jednostki będące emitentami papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej mają obowiązek sporządzania raportów rocznych w jednolitym europejskim formacie raportowania (ESEF).W Polsce w związku z pandemią COVID-19, Ministerstwo Finansów oraz Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zdecydowały o odsunięciu o rok obowiązku stosowania ESEF tj. wprowadzeniu nowych regulacji od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

Zgodnie z nowymi wymogami wszystkie raporty roczne emitentów mają być sporządzone w formacie XHTML, dzięki czemu mogą być otwierane i przeglądane przy pomocy standardowej przeglądarki internetowej.  Nowe wytyczne nakazują również, aby wszystkie skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe były sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i znakowane (tagowane) przy użyciu języka znaczników XBRL.Znaczniki XBRL mają być umieszczone w ujednoliconym dokumencie XHTML przy użyciu specyfikacji standardu Inline XBRL (iXBRL), który umożliwia poprawne wyświetlanie sprawozdań w XBRL w przeglądarce internetowej. 

Przykład tworzenia raportu z zewnętrznych plików (doc i xls)

Taksonomia, która ma być stosowana – czyli pewnego rodzaju słownik do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL, który zawiera informacje, definicje określające i klasyfikujące wszystkie pojęcia występujące w sprawozdaniu finansowym –  ma stanowić rozszerzenie taksonomii MSSF opracowanej przez Fundację MSSF.

Walidacja załadowanego raportu

Sprawozdawczość finansowa w ESEF sprawia, że raportowanie jest dokładniejsze i bardziej wydajne. Spółki publikujące raporty mają pewność, że informacje zawarte w sprawozdaniach są szczegółowe i rzetelne (gwarantuje to m.in. badanie przez biegłego rewidenta), a podmioty korzystające z informacji zawartych w sprawozdaniach mają pewność co do zgodności i wiarygodności poszczególnych precyzyjnie zdefiniowanych elementów sprawozdań. W pierwszej chwili wszystko to brzmi dość skomplikowanie, jednak aktualnie opracowanych jest wiele różnych narzędzi, które mają wspierać firmy w realizacji tego przedsięwzięcia.

Wynik walidacji raportu w platformie BFT24

.